Algemene bepalingen

Algemene Bepalingen voor Operationele Lease LM-LE 2022.1

1.1. Deze algemene bepalingen ("Algemene Bepalingen") maken deel uit van de tussen Lessor en Cliënt gesloten Mantelovereenkomst waarin deze Algemene Bepalingen van toepassing zijn verklaard en van ieder Individueel Leasecontract waarop de Mantelovereenkomst van toepassing is en zijn voorts van toepassing op alle offertes en contracten van Lessor aan of met Cliënt terzake van operationele lease.

1.2. Afwijkende bepalingen zijn slechts van toepassing voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3. Woorden met een hoofdletter geschreven hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de Mantelovereenkomst, tenzij in deze Algemene Bepalingen uitdrukkelijk anders is bepaald.

2.1. Cliënt is slechts de houder van het Voertuig. Het juridische eigendom van het Voertuig ligt bij Lessor dan wel een derde. Cliënt is niet bevoegd het Voertuig te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren.

3.1. Een Individueel Leasecontract wordt aangegaan voor een periode als vermeld in dat Individuele Leasecontract en is niet tussentijds opzegbaar door de Cliënt. De looptijd van de leasetermijn gaat in op de datum van aflevering van het Voertuig, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in het Individuele Leasecontract.

3.2. Wanneer voor het verstrijken van de leasetermijn in maanden het in het Individuele Leasecontract vermelde totaal aantal kilometers met het Voertuig is overschreden, blijft het Voertuig in gebruik bij Cliënt, althans voor zover het voor een dergelijke Voertuig geldend maximum aantal kilometers, gelet op het merk, het type, de motor, en het onderhoudsverleden, naar het oordeel van Lessor met het Voertuig kan worden gereden.

4.1. De leaseprijs omvat de kosten en diensten van het gebruik van het Voertuig die als zodanig in het Individuele Leasecontract tussen partijen zijn overeengekomen en daarin zijn vastgelegd. Het betreft onder andere de navolgende kosten en/of diensten:

a. leges kentekenbewijs en houderschapsbelasting;

b.premie WA- en cascoverzekering, zoals bedoeld in paragraaf 9 van deze Algemene Bepalingen;

c. reparaties die naar het oordeel van Lessor noodzakelijk zijn, zij het met uitzondering van reparaties ten gevolge van nalatigheid van Cliënt of onzorgvuldig gebruik van het Voertuig door Cliënt of degene die het Voertuig bestuurt; onder reparaties worden tevens begrepen vervanging van banden als gevolg van normale slijtage op de door Lessor noodzakelijk geachte tijdstippen;

d. vervangend vervoer zoals bedoeld in paragraaf 11 van deze Algemene Bepalingen;

e. doorsmeren, olie verversen en controles volgens onderhoudschema, zoals bedoeld in paragraaf 8 van deze Algemene Bepalingen;

f. banden en/of winterbanden, zoals bedoeld in paragraaf 8 van deze Algemene Bepalingen;

g. brandstofpas, zoals bedoeld in paragraaf 15 van deze Algemene Bepalingen; en

h. hulpdienst zoals bedoeld in paragraaf 12 van deze Algemene Bepalingen.

4.2. Voor rekening van Cliënt zijn alle andere kosten ter zake van het gebruik van het Voertuig die niet krachtens het Individuele Leasecontract voor rekening en risico zijn van Lessor en aldus niet zijn inbegrepen in de leaseprijs, waaronder in ieder geval begrepen:

a. de kosten voor wassen, poetsen en reinigen van het Voertuig;

b. stallingskosten, parkeer- en tolgelden;

c. de kosten voor reparaties die vallen onder de uitzondering bedoeld in paragraaf 4.1 sub (c) van deze Algemene Bepalingen;

d. kosten van brandstof en motorolie;

e. de kosten voor reparaties en/of onderhoud aan al datgene dat niet behoort tot de uitvoering waarin het Voertuig is geleased; en

f. de kosten van toevoeging van accessoires, die op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk worden.

5.1. Zodra één van de elementen van de leaseprijs zoals samengesteld in het Individuele Leasecontract met meer dan 5% is gestegen of is gedaald, wordt de leaseprijs dienovereenkomstig aangepast, met dien verstande dat de leaseprijs gedurende de eerste 3 maanden sinds de ingangsdatum van het Individuele Leasecontract niet wordt gewijzigd en dat vervolgens aanpassing per kalenderkwartaal plaatsvindt. Een prijswijziging gaat dan in op de eerste dag van het kwartaal volgend op de schriftelijke mededeling daarover van Lessor aan Cliënt.

5.2. De leaseprijs kan worden aangepast gedurende de looptijd van het Individuele Leasecontract, indien zich tussen de datum van tariefberekening en de datum van aflevering van het Voertuig wijzigingen voordoen in de navolgende componenten:

a. de koopprijs van het Voertuig en toebehoren;

b. de rente;

c. de verzekeringspremie; en/of

d. de houderschapsbelasting alsmede andere overheidsheffngen die een invloed (kunnen) hebben op de economische waarde c.q. risico van voertuigen.

5.3. Cliënt is er voorts mee bekend dat de leaseprijs mede gebaseerd is op een geschat aantal te rijden kilometers per jaar. Wanneer blijkt, dat het werkelijke gereden aantal kilometers meer dan 10% afwijkt van het in het Individuele Leasecontract vastgelegde aantal kilometers, dan heeft Lessor het recht de leaseprijs en zonodig ook de contractduur aan te passen aan het werkelijke gebruik. De aangepaste leaseprijs geldt vanaf de ingebruikname van het Voertuig en zal worden verrekend met eerder in rekening gebrachte bedragen. Wanneer blijkt dat het werkelijk aantal gereden kilometers minder dan 10% afwijkt van het in het Individuele Leasecontract vastgelegde aantal kilometers, zal Lessor tenminste eenmaal per jaar het aantal meer- resp. minderkilometers op basis van de in het Individuele Leasecontract vastgelegde meer- Iminderkilometerprijs aan Cliënt in rekening brengen c.q. crediteren.

5.4. Lessor heeft het recht om verhoging van legesgelden en/of houderschapsbelasting aan Cliënt door te berekenen per ingangsdatum van de desbetreffende overheidsmaatregel. Datzelfde geldt voor het geval Lessor zorg draagt voor de verzekering en de assuradeur de premie ter zake van de WA-Casco dekking verhoogt. In het geval Lessor de verzekering verzorgt en de assuradeur de premie verhoogt tengevolge van het schadeverloop met betrekking tot het Voertuig, kan Lessor ertoe besluiten om die verhoging in de leaseprijs door te berekenen.

6.1. Indien de werkelijke datum van aflevering van het Voertuig afvvijkt van de gewenste afleveringsdatum, kan Cliënt aan een zodanige afwijking geen aanspraken tegenover Lessor ontlenen.

6.2. Voor het geval dat het voor aflevering gereed staande Voertuig niet binnen een redelijke termijn door of namens Cliënt in ontvangst is genomen, wordt de aflevering geacht te zijn geschied vijf (5) werkdagen nadat aan Cliënt kenbaar is gemaakt dat het Voertuig voor aflevering gereed staat.

6.3. Het Voertuig zal aan Cliënt of een door hem aan te wijzen derde (bijv. de berijder), worden afgeleverd in de standaard uitvoering (conform de specificatie van de fabrikant en voorzien van het kentekenbewijs en de kentekenplaten) eventueel voorzien van de door Cliënt bestelde extra's/accessoires, welke laatste steeds in de leaseprijs voor diens rekening komen. Het verder aanbrengen van extra's en/of veranderingen, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Lessor. De door Cliënt zelf aangebrachte extra's en/of persoonlijke eigendommen vallen niet onder de verzekering, voor zover deze door Lessor wordt verzorgd, tenzij door Cliënt de waarde van de zelf aangebrachte extra's aan Lessor schriftelijk is opgegeven en in het Individuele Leasecontract is vermeld. Bij beëindiging van het Individuele Leasecontract kan Cliënt de voor zijn rekening aangebrachte extra's doen verwijderen op eigen kosten en voor diens rekening, mits op een zodanige wijze dat die verwijdering geen beschadiging aan het Voertuig oplevert.

6.4. Het is Cliënt toegestaan, na toestemming van Lessor, het Voertuig te voorzien van reclamebeschilderingen of reclamebestickeringen ten behoeve van zijn ondememing of van derden. De kosten van het aanbrengen daarvan en van het terugbrengen in de oorspronkelijke staat bij beëindiging van het Individuele Leasecontract zijn voor rekening van Cliënt.

6.5. Niet-afname door Cliënt, om welke redenen dan ook, van het door hem bestelde Voertuig per de afleveringsdatum laat de verplichtingen van Cliënt krachtens het Individuele Leasecontract onverlet.

7.1. Cliënt zal als een goed beheerder en huisvader voor het Voertuig zorgdragen, deze doelmatig beveiligen en slechts gebruiken overeenkomstig diens aard en bestemming. Hij laat tevens tijdig de APK-keuringen uitvoeren.

7.2. Cliënt verplicht zich het Voertuig uitsluitend te laten gebruiken door personen die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Cliënt zal ervoor zorgdragen dat het Voertuig niet wordt gebruikt voor het geven van rijlessen, voor wedstrijden of snelheidsproeven en voor het vervoer van personen tegen betaling, uitgezonderd carpooling.

7.3. Het staat Cliënt niet vrij het Voertuig aan derden door te leasen of in (mede)gebruik te geven onder welke benaming dan ook.

7.4. Cliënt zal het Voertuig niet gebruiken buiten het dekkingsgebied van de verzekering, tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lessor. Alle schade aan het Voertuig ten gevolge van een onjuist, onbehoorlijk of onrechtmatig gebruik van het Voertuig door Cliënt komt voor rekening en risico van Cliënt. Client vrijwaart Lessor voor deze schade alsmede voor schade voor Lessor ten gevolge van inbeslagname en/of verbeurd-verklaring van het Voertuig door de justitiële autoriteiten.

7.5. Cliënt draagt er zorg voor dat het Voertuig tijdig en conform het door de fabrikant opgestelde onderhoudsschema wordt onderhouden en dat tijdig voor vervanging van onderdelen wordt zorggedragen.

7.6. Cliënt zal de voor het Voertuig geëigende brandstoffen, oliën en smeermiddelen gebruiken en er op toezien dat het dagelijkse onderhoud, waaronder begrepen controle op en eventueel op peil brengen van bandenspanning, motorolie, remolie, koelwater en accuvloeistof door de bestuurder van het Voertuig wordt uitgevoerd.

7.7. Cliënt zal een defect aan de kilometerteller terstond aan Lessor melden. In dat geval zal het aantal in de defectperiode verreden kilometers in redelijkheid worden vastgesteld naar evenredigheid van het in de voorgaande twee maanden gemiddeld per dag verreden aantal kilometers.

7.8. Cliënt verplicht zich op verzoek van Lessor het Voertuig voor inspectie ter beschikking te stellen.

7.9. In het geval Cliënt van het Voertuig geen gebruik kan maken, komt dit voor zijn risico en heeft dit mitsdien geen invloed op zijn betalingsverplichtingen of welke andere verplichtingen dan ook, tenzij deze verhindering van onredelijk lange duur is of het gevolg is van omstandigheden waarvan aan Lessor een verwijt kan worden gemaakt.

7.10. Cliënt zal alle op het Voertuig van toepassing zijnde regelgeving, gebruiksvoorschriften en instructies, met name die met betrekking tot milieu en/of veiligheid, strikt inachtnemen en naleven. Voor alle schade die voortvloeit uit het niet of niet volledig inachtnemen of naleven van bovengenoemde regelgeving, gebruiksvoorschriften en instructies, is Cliënt volledig aansprakelijk. Cliënt vrijwaart Lessor tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derden geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met het Voertuig.

7.11. Eventuele van overheidswege opgelegde en/of op te leggen boetes en/of kosten ontstaan door de Cliënt of de berijder, zijn voor rekening van de Cliënt en Cliënt vrijwaart Lessor hierbij voor dergelijke boetes en kosten (inclusief administratiekosten).

8.1.  Indien volgens het Individuele Leasecontract de kosten voor onderhoud, reparaties, banden en/of winterbanden in de leaseprijs zijn begrepen, komen de navolgende kosten voor rekening van Lessor:

a. kosten voor reparatie en onderhoud, met uitzondering van kosten voor werkzaamheden waarvoor Lessor geen toestemming heeft gegeven; eventuele extra kosten voor reparatie en onderhoud, ontstaan doordat het Voertuig ter reparatie of voor onderhoud is aangeboden buiten de normale werkuren, zijn voor rekening van Cliënt tenzij de uitgevoerde werkzaamheden ten doel hebben een storing te verhelpen die het Voertuig op technische gronden buiten gebruik houdt;

b. de kosten voor vervanging van banden bij normale slijtage; en/of

c. ter beschikking stellen van winterbanden en het wisselen van zomer naar winterbanden en vice versa.

8.2.  Reparaties zullen door Cliënt zoveel mogelijk worden uitgevoerd in het bedrijf van Lessor dan wel in een door Lessor aangewezen bedrijf, maar in ieder geval - tenzij redelijkerwijs niet mogelijk - in een bedrijf van een oficiële dealer van het desbetreffende merk. Bij gebleken onmogelijkheid en in het geval de reparatie in het buitenland moet worden uitgevoerd, dient Cliënt eerst telefonisch goedkeuring c.q. instructie te verkrijgen van Lessor voor zover de reparatie een bedrag van EUR 150,00 of de tegenwaarde daarvan in andere valuta te boven gaat. Bij gebreke van zodanige goedkeuring of het niet opvolgen van een gegeven instructie zijn de kosten van een zodanige reparatie voor rekening van Cliënt. Indien na goedkeuring de kosten door Cliënt zijn voldaan, zullen deze kosten, na overlegging van de facturen en bewijs van betaling, door Lessor met Cliënt worden verrekend.

8.3.  De Lessor is bevoegd om het Voertuig voor de verdere duur van het Individuele Leasecontract permanent te vervangen door een, naar het oordeel van Lessor, gelijkwaardig Voertuig.

9.1.  INDIEN VERZORGD DOOR LESSOR

Lessor zal een verzekering voor het Voertuig afsluiten. Cliënt verklaart zich ermee bekend dat de polisvoorwaarden bij Lessor ter inzage liggen en dat deze hem (en/of de reguliere bestuurder) op diens (hun) eerste verzoek onverwijld worden toegezonden. Cliënt is bekend met de algemene voorwaarden van de verzekeraar en stemt daarmee in. Hij verbindt zich die voorwaarden te zullen naleven en, indien niet zelf de reguliere bestuurder, de andere bestuurder zal wijzen op deze voonwaarde van het Individuele Leasecontract. Het eigen risico ter zake van deze polis binnen Nederland en in het buitenland, komt voor rekening van Cliënt, zulks voor de bedragen zoals in het Individuele Leasecontract staan vermeld. Indien Lessor om wat voor redenen dan ook niet langer de verzekering verzorgt van het Voertuig, dan zal Cliënt verplicht zijn om zorg te dragen voor een adequate WACasco verzekering in welk geval paragraaf 9.2 van toepassing.

9.2.  INDIEN VERZORGD DOOR CLIËNT

Cliënt is verplicht het Voertuig tegen alle schades te verzekeren en verzekerd te houden op WA-Casco basis bij door Lessor goed te keuren assuradeuren en op door Lessor goed te keuren polisvoorwaarden. Cliënt draagt door ondertekening van het Individuele Leasecontract aan Lessor alle rechten jegens de betreffende assuradeuren over, verband houdende met de voor het Voertuig gesloten of te sluiten verzekeringen. Cliënt zal daartoe het door Lessor verstrekte formulier ('WM 1192) ingevuld en door zijn verzekeraar en hem, ondertekend aan Lessor retourneren. Cliënt zal desgewenst aan Lessor een kopie van de verzekeringspolissen doen toekomen alsmede bewijs van betaling van de verschuldigde premies. Reparatie van schade moet steeds plaatsvinden bij een officiële dealer van het merk van het Voertuig of een door Lessor aan te wijzen dealer of reparateur. Cliënt is jegens Lessor aansprakelijk voor alle schade betreffende het verschil tussen de theoretische restwaarde (annuïtaire boekwaarde) van het Voertuig per de datum dat het Voertuig total-loss is geraakt of is gestolen en de dienovereenkomstige uitkering van de schadepenningen door de betreffende assuradeur.

9.3.  Schade aan het Voertuig of aan derden die niet door verzekering wordt vergoed, komt voor rekening van Cliënt die Lessor voor alle aansprakelijkheid te dier zake vrijwaart. Voor verlies, diefstal of tenietgaan van papieren is Cliënt tevens aansprakelijk.

9.4.  Bij zodanige ernstige beschadiging van het Voertuig dat deze naar het oordeel van de assuradeur niet herstelbaar is, neemt het Individuele Leasecontract een einde per ingang van de datum van het ongeval. In die situatie heeft Lessor echter ook de bevoegdheid om het Individuele Leasecontract voort te zetten door Cliënt een andere, zoveel mogelijk in alle opzichten en naar het redelijke oordeel van Lessor, gelijkwaardig Voertuig ter beschikking te stellen. Het Individueel Leasecontract wordt dan met betrekking tot de vervangende Voertuig voortgezet voor de resterende termijn van het Individuele Leasecontract.

9.5.  In geval van schade zal Cliënt het bedrag aan eigen risico verschuldigd zijn, tenzij het volledige bedrag van de schade wordt vergoed door een derde.

9.6.  Cliënt is verplicht om:

a. zich te onthouden van alle handelingen, toezeggingen en verklaringen waaruit schulderkenning en aansprakelijkheid voor schade kan worden afgeleid en in het algemeen van alles wat de belangen van Lessor en de verzekeringsmaatschappij/assaradeur zou kunnen schaden;

b. de door Lessor te geven instructie, indien van toepassing, in geval van schade op te volgen;

c. alle inlichtingen ter zake te verstrekken die voor Lessor van belang zijn; en

d. op verzoek van Lessor elke aanspraak op schadeloosstelling die Cliënt ten opzichte van derden heeft, aan Lessor over te dragen.

In geval van niet-nakoming van voormelde verplichtingen of het niet juist opvolgen van de door Lessor te geven instructies, is Cliënt verplicht alle schade van Lessor te vergoeden en de reparatiekosten te voldoen zonder verhaal terzake op Lessor; voorts zijn alsdan de kosten van een reserve voertuig voor rekening van Cliënt.

10.1.  In geval van schade, overkomen aan of veroorzaakt met het Voertuig, is Cliënt verplicht Lessor hiervan terstond telefonisch in kennis te stellen en zo spoedig mogelijk aan Lessor de verklaringen van getuigen en/of andere bescheiden over te leggen die op de gebeurtenis betrekking hebben, zulks onder inzending in duplo van een volledig ingevuld Europees schadeformulier. De berijder van het Voertuig dient door de politie steeds procesverbaal van het gebeurde te doen opmaken. Cliënt zal zich in zodanige situatie onthouden van toezeggingen en verklaringen waaruit de erkenning van een verplichting tot schadevergoeding zou kunnen worden afgeleid en in het algemeen van alles wat de belangen van Lessor en de assuradeur zou kunnen schaden. Niet-nakoming van deze verplichting leidt voor Cliënt tot volledige schadeplichtigheid tegenover Lessor.

10.2.  Cliënt zal direct na het ontstaan van de schade het Voertuig voor taxatie ter beschikking stellen aan Lessor en met betrekking tot herstel van de schade de instructies van Lessor opvolgen.

10.3.  In geval van diefstal van het Voertuig dient de berijder te allen tijde proces-verbaal en/of politierapport te laten opmaken en binnen 48 uur alle autosleutels, bescheiden en de ter beperking van braak- en diefstalschade verwijderbare delen van audio-, beveiliging- en communicatie-apparatuur aan Lessor te overleggen. Cliënt is aansprakelijk voor de gevolgen van te late of incomplete actie.

10.4.  Diefstal van bij het Voertuig behorende apparatuur, waarvan in alle redelijkheid mag worden verlangd dat de berijder deze spullen of delen daarvan niet in het Voertuig had mogen achterlaten, worden door de verzekeringsmaatschappij niet vergoed.

10.5.  Schade aan of verlies van zich in het Voertuig bevindende persoonlijke eigendommen van Cliënt komen voor rekening van Cliënt, tenzij deze schade door derden wordt vergoed of in het Individuele Leasecontract is opgenomen.

11.1.  Indien overeengekomen in het Individuele Leasecontract, zal Lessor bij reparaties die niet binnen één-maal 24 uur kunnen worden uitgevoerd, zaterdagen, zon- en feestdagen niet meegerekend, gedurende de tijd dat het Voertuig niet ter beschikking van Cliënt is, dit Voertuig op diens verzoek vervangen of doen vervangen door een ander voertuig van een zoveel mogelijk gelijksoortig type. De kilometers, verreden met een vervangend Voertuig, zullen worden beschouwd als te zijn verreden met het Voertuig.

11.2.  De regeling bedoelt in paragraaf 11,1 geldt niet in geval van ondeskundig gebruik en/of nalatigheid van Cliënt, in geval van een schadereparatie waarvoor de assuradeur op grond van de desbetreffende polis niet tot uitkering van het schadebedrag overgaat en in geval van inbeslagname van het Voertuig door politie of justitie.

11.3.  Cliënt is verantwoordelijk voor het tijdig inleveren van het vervangend Voertuig. De extra kosten voortvloeiende uit het niet tijdig inleveren van het vervangend Voertuig komen voor rekening van Cliënt.

Indien het Individuele Leasecontract dit bepaalt, kan bij pech en/of ongeval Cliënt gebruikmaken van de 24-uurs hulpdienst van Lessor.

Lessor is jegens Cliënt of derde(n) niet aansprakelijk voor schade en/of kosten als gevolg van het niet goed functioneren of door omstandigheden niet kunnen gebruikmaken van het Voertuig, waaronder begrepen doch niet beperkt tot gemaakte kosten, gederft genot, tijdverlies en/of extra reis- en verblijfkosten.

14.1.  Alle van overheidswege opgelegde sancties (waaronder met name boetes) en de daaruit voorüoeiende kosten, zijn voor rekening van Cliënt.

14.2.  Lessor behoudt zich het recht voor administratiekosten aan Cliënt in rekening te brengen voor de aan Lessor in rekening gebrachte kosten/ boetes.

15.1.  Het Individueel Leasecontract kan bepalen dat door de Lessor aan Cliënt, een brandstofpas ter beschikking wordt gesteld waarmee brandstofaankopen ten behoeve van het Voertuig kunnen worden gedaan. Alle aankopen met de aan Cliënt verstrekte brandstofpas(sen) komen voor rekening van Cliënt.

15.2.  Alle opgaven van brandstofkosten in het Individuele Leasecontract of anderszins is geheel vrijblijvend en betreft slechts een indicatie van de te verwachten kosten, berekend op basis van de op dat moment bekende gegevens.

15.3.  Instructies en aanwijzingen betreffende het gebruik van de brandstofpas worden separaat verstrekt. Cliënt verbindt zich deze stipt op te volgen.

15.4.  Een eventueel maandelijks door Cliënt te betalen voorschot voor de brandstofaankopen met de brandstofpas kan door Lessor worden aangepast aan gewijzigde literprijzen zowel als aan de werkelijke verbruiksgegevens.

15.5.  Periodiek voorziet Lessor Cliënt per uitgegeven brandstofpas van een brandstofverbruiks- en kostenoverzicht en zullen de ontvangen voorschotten worden verrekend met de werkelijke brandstofkosten.

15.6.  In geval van verlies of diefstal van de brandstofpas dient Cliënt dit onmiddellijk aan Lessor schriftelijk te melden. Cliënt is niet langer aansprakelijk voor het gebruik van de brandstofpas vanaf één uur na melding van het verlies of de diefstal bij Lessor, tenzij het verlies het gevolg is van onjuist gebruik.

16.1.  Gedurende de duur van het gebruiksrecht van het Voertuig is Cliënt maandelijks bij vooruitbetaling aan Lessor de overeengekomen maandelijkse leasetermijn verschuldigd. Alle overige bedragen die Cliënt aan Lessor verschuldigd is, zijn verschuldigd per vervaldatum van de daarvoor door Lessor aan Cliënt toe te zenden factuur.

16.2.  Alle uit het Individuele Leasecontract voortvloeiende financiële verplichtingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan door middel van een door Cliënt aan Lessor verstrekte incassomachtiging voor een bankrekening van Cliënt. Deze machtiging dient gehandhaafd te blijven totdat Cliënt aan al zijn verplichtingen jegens Lessor heeft voldaan.

16.3.  Niet tijdige betaling van enig door Cliënt verschuldigd bedrag levert verzuim van Cliënt op. Deze is dan over het niet op tijd betaalde bedrag een rente verschuldigd van 1.5% per maand, waarbij een ingegane maar niet geheel verstreken maand voor een volle maand wordt gerekend.

16.4.  Ten laste van de Cliënt komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die de Lessor als gevolg van een niet-nakomen door de Cliënt van diens verplichtingen heeft moeten maken.

16.5.  Het niet staan op stipte nakoming van enige verplichting van Cliënt schept voor deze tegenover Lessor nimmer enig recht.

16.6.  Cliënt draagt er zorg voor dat alle aan Lessor verschuldigde betalingen zonder kortingen, verrekeningen of opschortingen zullen plaatsvinden.

17.1. In het geval:

a. Cliënt in gebreke blijft tijdig te betalen of een andere verplichting uit de Mantelovereenkomst, een Individueel Leasecontract of een andere daaruit voortvloeiende overeenkomst niet volledig of tijdig nakomt;

b.beslag wordt gelegd op de roerende en/of onroerende zaken van Cliënt of op het Voertuig;

c. het Voertuig van overheidswege wordt gevorderd, in beslag wordt genomen of verbeurd wordt verklaard;

d. surseance van betaling, faillissement of een wettelijke schuldsaneringsregeling door Cliënt wordt aangevraagd dan wel ten aanzien van Cliënt wordt uitgesproken, pogingen worden ondernomen een buitengerechtelijke schuldsanering te bereiken, Cliënt overlijdt of onder curatele wordt gesteld;

e. Cliënt zich in het buitenland vestigt, besluit tot ontbinding of liquidatie van zijn ondememing of tot feitelijke staking daarvan;

f. voor een Voertuig dat door Cliënt zou worden verzekerd, geen deugdelijke verzekering is gesloten of deze is opgezegd;

g. door Cliënt of diens borgen gestelde zekerheden op enigerlei wijze worden aangetast of ingetrokken; of

h. omstandigheden bij Cliënt of berijder intreden, welke een aanmerkelijke verzwaring van het risico van Lessor met zich brengen (waaronder begrepen herhaaldelijke overtreding van de Wegenverkeerswet of daaruit voorvloeiende regels en voorschriften) en/of de normale afivikkeling van de Mantelovereenkomst of een Individueel Leasecontract kunnen belemmeren;

heeft Lessor het recht om, zonder dat ingebrekestelling of sommatie is vereist, de Mantelovereenkomst en/of een Individueel Leasescontract door een schriftelijke verklaring aan Cliënt (i) per direct of tegen een door Lessor aangegeven termijn op te zeggen of te ontbinden en het Voertuig terstond weer onder zich te nemen ongeacht waar het Voertuig zich bevindt en Cliënt zal al zijn medewerking daaraan verlenen, en/of (ii) schadevergoeding te vorderen gelijk aan alle maandelijkse leastermijnen, inclusief slottermijn direct of tegen een door Lessor aangegeven termijn op te eisen, alles onverminderd de andere rechten die de wet, de Mantelovereenkomst en het Individuele Leasecontract aan Lessor toekennen bij niet-nakoming door Cliënt.

17.2. Cliënt is verplicht Lessor terstond schriftelijk in kennis te stellen van de hierboven genoemde feiten of Cliënt verbindt zich de beslagleggende of executerende deurwaarder, politie of justitie, de bewindvoerder of de curator terstond inzage te geven in respectievelijk bekend te maken met de Mantelovereenkomst en het bijbehorende Individuele Leasecontract.

17.3. Cliënt is verplicht onverwijld aan Lessor schriftelijk mededeling te doen van zijn eventuele adresverandering, alsmede van alle feiten en gebeurtenissen welke van invloed kunnen zijn op de positie van Lessor ten opzichte van Cliënt of het Voertuig.

17.4. In geval van een tussentijdse beëindiging van een Individueel Leasecontract, is Cliënt verplicht aan Lessor de kosten om het Voertuig in goede staat te brengen, de kosten van noodzakelijke reparaties, de kosten van eventuele meer verreden kilometers zoals die contractueel zijn vastgelegd alsmede een bedrag van 35% van alle nog niet verschenen leasetermijnen met als minimum een bedrag gelijk aan drie maandelijkse leasetermijnen (of, indien de resterende duur van het Individuele Leasecontract korter is dan drie maanden, de resterende leasetermijnen), onverminderd het bepaalde in artikel 17.1 en het recht van Lessor om alle als gevolg van de beëindiging opkomende kosten, geleden schade en interesten, waaronder de vergoeding van juridische en andere bijstand te vorderen en het verschil tussen de boekwaarde en de marktwaarde of de opbrengst bij verkoop te betalen.

18.1. Terstond na beëindiging van het Individuele Leasecontract zal Cliënt het Voertuig op zijn kosten en in goede en oorspronkelijke staat, normale slijtage in aanmerking nemende, afleveren aan Lessor of de door deze aan te wijzen persoon op het door Lessor aan te geven tijdstip en adres. Tevens levert Cliënt de sleutels in, het gehele kentekenbewijs, het verzekeringsbewijs en alle accessoires welke inbegrepen zijn in de leaseprijs. Zaken die door Cliënt met toestemming van Lessor aanlop het Voertuig zijn aangebracht, dient Cliënt bij teruggave te hebben verwijderd. Schade, veroorzaakt door deze verwijdering, komt voor rekening van Cliënt. Bij gebreke van zodanige teruggave door Cliënt mag Lessor zelf de plaats betreden waar het Voertuig zich bevindt om deze tot zich te nemen. Tot het tijdstip waarop het Voertuig weer in de feitelijke macht van Lessor is, is het risico van beschadiging door of aan het Voertuig of tenietgaan daarvan voor rekening van Cliënt. Indien Lessor in één van de hiervoor genoemde gevallen niet vrijelijk over het Voertuig kan beschikken, komt de daaruit voor Lessor voortvloeiende schade ten laste van Cliënt.

18.2. Bij inlevering van het Voertuig zal Cliënt of degene die het Voertuig inlevert het innamerapport ondertekenen. Dit innamerapport is voor Cliënt bindend. Indien het innamerapport niet door of namens Cliënt wordt ondertekend, geldt het door Lessor opgemaakte innamerapport als bindend.

18.3. Onverminderd het bepaalde in paragraaf 5.3 van deze Algemene Bepalingen vindt aan het einde van het Individuele Leasecontract verrekening plaats van meer of minder gereden kilometers tegen de in het Individuele Leasecontract genoemde prijs.

Cliënt vrijwaart Lessor en haar werknemers en ondergeschikten voor alle vorderingen en aanspraken van derden, zoals vergoeding van kosten of schade, betaling van boetes etc., voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van het Voertuig.

Alle in het Individuele Leasecontract vermelde bedragen zijn exclusief enige heffing of belasting hoe ook genaamd, welke daarover verschuldigd mocht zijn of worden, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Indien een Voertuig door Lessor aan meer (rechts)personen tezamen in lease is gegeven, zijn al die (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiende uit het bijbehorende Individuele Leasecontract.

22.1. Op deze Algemene Bepalingen (inclusief paragraaf 22.2) en alle daaruitvooâvloeiende overeenkomsten, waaronder begrepen de Mantelovereenkomst en ieder Individueel Leasecontract en niet-contractuele verbintenissen, is Nederlands recht van toepassing.

22.2. Alle geschillen die voortvloeien uit de Mantelovereenkomst, deze Algemene Bepalingen of een Individueel Leasecontract of een niet-contractuele verbintenis die daaruit voortvloeit zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Gelderland, vestigingsplaats Arnhem.

23.1. Afwijkingen van of aanvullingen op deze Algemene Bepalingen, de Mantelovereenkomst en/of een Individueel Leasecontract zijn slechts bindend na schriftelijke vastlegging daarvan tussen partijen.

23.2. Lessor kan van tijd tot tijd deze Algemene Bepalingen wijzigen. Lessor zal de gewijzigde Algemene Bepalingen dan aan Cliënt toesturen. De gewijzigde Algemene Bepalingen worden slechts bindend na schriftelijke acceptatie door Cliënt of als een redelijke termijn is verstreken na ontvangst van de gewijzigde Algemene Bepalingen door Cliënt en Cliënt niet binnen die termijn bij Lessor gemotiveerd bezwaar heeft aangetekend tegen de wijziging.